Adatvédelmi nyilatkozat

A https://falusiszallo.hu/

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Jelen Adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) a DILIGENT GROUP Kft (Székhely: 2151 Fót, Mária utca 17.; Cégjegyzékszám: 13-09-150295, Adószám: 23522972-2-13) (továbbiakban „Adatkezelő”)ahttps://falusiszallo.hu/weboldal (a továbbiakban WEBOLDAL”) kapcsolatban felmerülő személyes adatok kezelésére vonatkozik.

Az Adatkezelő fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

 

1., AZ ADATKEZELŐ ADATAI

 

Cégnév:             DILIGENT GROUP Kft

Levelezési cím:          2151 Fót, Mária utca 17.

Elektronikus levelezési cím:falusiszallo@gmail.com

 

Jelen Tájékoztató a következő hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:

2011. az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII törvény (a továbbiakban: Infotv.);

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016. április 27.-i 2016/679 Európai Parlament és Tanács-i Rendelet (a továbbiakban Rendelet).

 1. az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII törvény (a továbbiakban: Infotv.);
 2. a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016. április 27.-i 2016/679 Európai Parlament és Tanács-i Rendelet (a továbbiakban Rendelet).
 3. 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 4. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény a (továbbiakban: Ektv.);
 5. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.);
 6. az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Ehtv.);
 7. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény;
 8. 2012. évi CLIX. törvény – a postai szolgáltatásokról (a továbbiakban: Posta tv.).

Jelen Tájékoztató az alábbi honlap adatkezelését szabályozza: www.https://falusiszallo.hu/

Jelen Tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: https://falusiszallo.hu/

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen Tájékoztatót megváltoztassa, ez esetben jelen Tájékoztató módosításai a https://falusiszallo.hu/címen történő közzététellel lépnek hatályba.

 

2., ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Jelen Tájékoztatóban használt fogalmak a következő jelentéssel bírnak:

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajttatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy kép- felvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 

3., A HONLAP LÁTOGATÁSA

A honlap látogatás a DILIGENT GROUP Kft. https://falusiszallo.hu/honlapjára való kattintással valósul meg.

 

Külső szolgáltatók (különösen a Google) adatkezelése:

A WEBOLDAL html kódja az Adatkezelőtől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A külső szolgáltatók szerverei közvetlenül a látogató számítógépével állhatnak kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükhöz történő közvetlen kapcsolódás, a látogató böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt látogatói adatokat képesek gyűjteni. A látogató számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltatók szerverei szolgálják ki. Adatkezelő és a külső szolgáltatók szerverei közötti kapcsolat kizárólag az utóbbiak kódjainak beillesztésére terjed ki, így személyes adatok átadása, továbbítása sem történik. A külső szolgáltatók által használt sütik különösen a Google Adscookie és a Google Analyticscookie.

 

4., A SÜTIKRŐL (COOKIES) ÁLTALÁBAN

Az Adatkezelő a WEBOLDAL látogatása során úgynevezett cookie-kat (a továbbiakban: sütik) használ. A sütik olyan rövid, szöveges fájlok, melyeket a megtekintett weblapok helyeznek el az Ön által használt böngészőben. A sütik lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” sütik. Az állandó sütiket a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt Ön korábban nem törli, az ideiglenes sütiket azonban a böngésző nem tárolja, azok a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.

 

5., A SÜTIK ÉS KÜLSŐS GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KAPCSOLATA

Adatkezelő a hatékony webanalitikai eredmények elérése érdekében a Google LLC. (1600 AmphitheatreParkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok.) társaság (továbbiakban: Google) webanalitikai szolgáltatásait veheti igénybe a Google Ads és a Google Analytics révén.

A WEBOLDAL megnyitásakor a sütik által adatokat gyűjthet (pl.: IP cím, böngésző típusa, a felhasználó által megadott internetes kérelem), amelynek célja a WEBOLDAL használatának elemzése, a Felhasználóknak a számukra releváns hirdetési tartalmak megjelenítése stb. Az így nyert adatok tárolását és kezelést a Google végzi. A tárolás, a kezelés és az adatok átadása a Google irányelvei és jogszabályi kötelezettségei révén történik. Adatkezelő felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy a Google székhelye az Amerikai Egyesült Államokban található, így az adatok az Amerikai Egyesült Államokban kerülhetnek tárolásra.

A sütik tárolásának megtiltását és a tárolt sütik törlését Ön bármikor megteheti az Ön által használt böngészőprogramon (Mozilla FireFox, Internet Explorer, Google Chrome stb.) belül. A sütik használatáról, azok jelentőségéről és egyéb tulajdonságairól a Google Inc. Adatvédelmi és Általános Szerződési Feltételei nyújtanak tájékoztatást, amely az alábbi linken tekinthető meg:

http://www.google.com/intl/hu/policies/

A WEBOLDAL Felhasználójának számítógépének egyes adatai és IP címei a honlap-látogatottsági adatok generálása, a Szolgáltatás megfelelő működtetésének biztosítása céljából naplózásra kerülhetnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülnek. A naplófájlokról statisztika készül és a napló-állományok a Tárhely Szolgáltató szerverén kerülnek tárolásra. A felhasználók IP címeit Adatkezelő semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.

 

6., KÜLSŐS GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÁLTAL HASZNÁLT SÜTIK

Google Ads süti: az Adatkezelő honapjának első látogatása alkalmával, a látogató süti-azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google sütiket  – például a NID és SID cookie-k – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testre szabásához. Az ilyen sütiket például arra használja, hogy megjegyezze a honlapot látogató legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők honlapjain tett látogatásait. Az Ads konverziókövetés funkciója sütiket használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére sütiket ment a látogató számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A sütik néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott látogató esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a látogató által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

Google Analyticssüti: a Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a honlapok és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás sütiket használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a honlap használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő sütik a „__ga” cookie. A honlap használati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési sütijeivel együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

 

7., A SÜTIK KEZELÉSE

A WEBOLDAL használatával Ön elfogadja, hogy a fent leírtak szerint sütiket helyezzünk el az Ön számítógépén, illetve egyéb eszközén, ugyanakkor Ön bármikor módosíthatja a sütikkel kapcsolatos böngésző-beállításokat. Kérjük vegye figyelembe, hogy a sütik törlése, illetve használatának letiltása hatással lehet a felhasználói élményre, így előfordulhat, hogy a WEBOLDAL bizonyos részei ezt követően nem lesznek elérhetőek.

 

8., FACEBOOK

 A WEBOLDAL www.facebook.com weblapon történő megosztását, kedvelését lehetővé tevő sütiket (pl.: facebook-gomb, facebook-megosztás gomb, facebook-like gomb) a Facebook Inc. társaság szolgáltatása teszi lehetővé, így ezekhez a fentebb leírt sütik által kezelt anonim adatokhoz a Facebook Inc. (1601 WillowRoad, Menlo Park, CA 94025, USA) is jogszerűen hozzáfér. További információért és a Facebook adatkezelési elveinek megismeréséért kérjük látogasson el a www.facebook.com weboldalra.

 

A WEBOLDAL ” KÖZÖSSÉGI MÉDIA GOMBOKAT” is használhat, amelyek lehetővé teszik, hogy Ön megosszon vagy könyvjelzővel ellásson egy adott oldalt, bejegyzést stb. Ezek a hivatkozások tőlünk független közösségi médiumokra mutatnak (pl.: www.facebook.com), amelyek adatot gyűjthetnek arról, hogy Ön az Interneten, és a WEBOLDALON milyen böngészési tevékenységet folytat. Ha bővebb tájékoztatást szeretne kapni arról, hogy ezek a weboldalak hogyan használják fel az Önnel kapcsolatos adatokat vagy, ha szeretné letiltani/törölni az ilyen jellegű adatokat, kérjük, olvassa el az érintett oldalak felhasználási feltételeit és adatvédelmi szabályzatait.

 

9., INSTAGRAM

A Weboldal www.instagram.com közösségi oldalának meglátogatását megkönnyítő sütiket (Instagram-gomb) használhat, amelyeket az Instagram LLC. szolgáltatása biztosítja, így ezen sütik által kezelt anonim adatokhoz az Instagram LLC. (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA) is hozzáfér. Felhívjuk figyelmét, hogy az Instagram LLC. a Facebook Inc. tulajdonában álló vállalkozás, így az Instagram szolgáltatásait a Facebook Inc. biztosítja, ezért a szolgáltatás használata során megvalósuló adatkezelést a Facebook Inc. és az Instagram LLC. közösen végezheti.  További információért és az Instagram adatkezelési elveinek megismeréséért kérjük látogasson el a www.instagram.com weboldalra.

Tájékoztatjuk, hogy a Facebook és az Instagram a fentiekben leírt szolgáltatásai révén hozzáfér a webhely látogatottságának méréséhez és böngészési szokások feltérképezéséhez kezelt anonim adatok köréhez. A Facebook Inc. és az Instagram LLC. a fenti adatokat az említett elemzések készítésén túl a böngésző felhasználó számára célzott reklámok eljuttatása céljából is felhasználhatja.

 

10., LINKEK

A Weboldal tartalmazhat olyan más weboldalakra mutató hivatkozásokat, amelyekre nem vonatkozik jelen Szabályzat, és ahol eltérő lehet az adatvédelmi gyakorlat. Ezek az oldalak nem állnak az Adatkezelő tulajdonában és azokat nem az Adatkezelő üzemelteti. Javasoljuk, hogy tanulmányozza ezen harmadik személyek oldalaira vonatkozó adatvédelmi szabályzatokat mielőtt valamely személyes adatát rendelkezésre bocsátja egy ilyen oldalon vagy ilyen oldal szolgáltatását veszi igénybe, mivel ezekért semmiféle felelősséget sem vállalunk, és nem ellenőrizzük azon eljárásokat, amelyekkel ezen oldalakon személyes adatok gyűjtésére, felhasználására, hozzáférhetővé tételére vagy egyéb módon történő kezelésére sor kerül.

 

11., HÍRLEVÉL

Adatkezelő hírlevélküldő szolgáltatást üzemeltet honlapján. Az Adatkezelő a honlapját látogatók számára lehetőséget biztosít arra, hogy amennyiben szeretnék, szolgáltatásairól vagy az ahhoz kapcsolódó újdonságokról hírlevelet kapjanak.

 

11.1. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a látogatók tájékoztatása – a hírlevélnek a látogatók számára történő eljuttatásával –, és az e célból történő kapcsolattartás lehetőségének a biztosítása. Az Adatkezelő a hírleveleire való feliratkozóknak általában havonta, de naponta legfeljebb egy alkalommal újdonságokat, híreket és ajánlatokat tartalmazó online hírleveleket és elektronikus úton direkt marketing üzeneteket kézbesít.

 

11.2 Az adatkezelés jogalapja

Az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, a Grt. 6. § (1) bekezdése, az Ektv. 13/A. § (4) bekezdése és a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

Hírlevél küldése a Grt. 6. § (1) bekezdése értelmében a honlapot látogató előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulását igényli. A marketing célú hírlevelek küldéséhez a látogató az Adatkezelő honlapján megjelenő Adatkezelési Tájékoztató – jelölőnégyzet bejelölésével történő – elfogadásával és a „Feliratkozás” gomb megnyomásával járul hozzá. A látogató ezt követően – a képernyőn – visszajelzést kap a sikeres feliratkozásról.

 

11.3 Az érintettek köre

Az érintettek körébe a hírlevélre feliratkozó látogatók tartoznak.

 

11.4 A kezelt személyes adatok köre

A hírlevélre való feliratkozáshoz a név és e-mail cím megadása szükséges. A név a kapcsolatfelvételhez,az e-mail cím a kapcsolattartáshoz elengedhetetlen. A megadott személyes adatok valódiságáért a hírlevélre feliratkozó felel.

 

11.5 Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásának időpontjáig történik. Az Adatkezelő nyilvántartást vezet azokról a személyekről, akik a hírlevél küldéséhez hozzájárultak. Amennyiben az érintett visszavonja a hírlevél célú adatkezeléssel kapcsolatos hozzájárulását, az Adatkezelő az érintett személyes adatait törli nyilvántartásából és esetlegesen meglévő hírlevél adatbázisából. A leiratkozás lehetőségét minden hírlevélben egy közvetlen link biztosítja illetve a honlap lábjegyzetében is lehetőség van a Hírlevél leiratkozásról továbbá az Adatkezelő jelen dokumentumban megadott elérhetőségein keresztül emailben vagy postai úton.

 

11.6 Az adatok megismerésére jogosultak

Az Adatkezelőnél erre a feladatra kijelölt személyek.

 

11.7 Az adattovábbítás címzettjei

Az adattovábbítás címzettjeiről az Adatkezelő nyilvántartást vezet, melyről az érintett tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől az adatkezeléssel összefüggésben.

 

11.8 Az adattovábbítás címzettjei a jelen Adatkezelési tájékoztató 1. pontjában meghatározott gazdasági társaság.

 

12., AJÁNLATKÉRÉS

Az Adatkezelő (továbbiakban: üzemeltető) a látogatók számára lehetőséget biztosít arra, hogy ajánlatot kérjenek szolgáltatásaira a weboldalon keresztül.

 

12.1 Az adatkezelés célja

Az üzemeltető a honlap teljes körű használata – különösen ajánlat küldésre- céljából kezeli az érintettek személyes adatait.

 

12.2 Az adatkezelés jogalapja

Az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja5 és a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az üzemeltető a honlapját látogatónak a honlapján történő regisztrálásával megadottnak tekint.

A regisztráló a neve, telefonszáma, email címe, az üzemeltető honlapján link formájában megjelenő Adatkezelési Tájékoztató – jelölőnégyzet bejelölésével történő – elfogadásával és a „Ajánlatot kérek” gomb megnyomásával járul hozzá az adatkezeléshez. Aajánlatkérés tényéről az ajánlatkérő üzenet kap a weboldalon.

Az adatkezelés jogalapja továbbá az Ektv. 13/A. § (2) és (3) bekezdése.8

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja is, mely szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél.

 

12.3 Az érintettek köre

Az érintettek körébe a webáruház oldalán regisztrált, esetlegesen rendelést feladó, kiszállítást kérő személyek tartoznak.

 

12.4 A kezelt személyes adatok köre

A név, telefonszám a kapcsolattartáshoz (opcionálisan). Az email cím megadása az ajánlatküldéshez nélkülözhetetlen, mivel erre az email címre kerül kiküldésre.

 

12.5 Az adatkezelés időtartama

A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztráció törléséig tart. A rendelés során megadott adatok esetében a vonatkozó jogszabályokban előírt megőrzési időtartam elteltéig kezeli. A regisztráció törlését az érintett bármikor kérheti.

 

12.6 Adatfeldolgozó

Adatfeldolgozón az érintett által ismert azon adatfeldolgozó értendő, aki az érintett adatainak kezelésével összefüggő szerződés alapján adatfeldolgozónak minősül.Az adatfeldolgozókról az adatkezelő nyilvántartást vezet, mely a jelen tájékoztató mellékletét képezi.

 

12.7 Adatok megismerésére jogosultak

Az Adatkezelő részéről az Adatkezelő gazdasági társaság vezérigazgatója, az érintettel kapcsolatba hozható szerződés teljesítésében az Adatkezelő részéről közreműködő személyek.

 

12.8 Adattovábbítás címzettjei

Adattovábbítás történik törvényi kötelezettségből, valamint az érintettel fennálló szerződés tárgyából, jellegéből következő együttműködők részére.Az adattovábbítás címzettjeiről az Adatkezelő nyilvántartást vezet, melyről az érintett tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a szerződésével összefüggésben.

 

13., AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Adatkezelő a személyes adatokat elektronikus formában tárolja.

Adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó felelőssége, hogy az adatkezelés, illetve adatfeldolgozás során gondoskodjon az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Adatkezelő és az adatfeldolgozó az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók, és az érintetthez rendelhetők.

Az Adatkezelő informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések ellen.

 

14., AZ ÉRINTETTEK JOGAI

 

9.1 Az Infotv. alapján

 1. a) Tájékoztatás

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapít meg.

 

 1. b) Helyesbítés, zárolás, törlés

Az Adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll. Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha:

kezelése jogellenes,

az érintett kéri,

a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,

az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,

azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Amennyiben az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat és a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

 1. c) Tiltakozás

 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:

a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;valamint

törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 

9.2 A Rendelet alapján

 

 1. a) A hozzájárulás visszavonása

A fentieken túlmenően a Rendelet értelmében az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonja. Az érintettnek a hozzájárulást visszavonó nyilatkozata az adott adatkezelés egyértelmű megjelölése mellett érvényes. A hozzájárulás visszavonására az Adatkezelő falusiszallo@gmail.comemail címére, küldött emailben vagy postai úton az Adatkezelő 2151 Fót, Mária utca 17.levelezési címére küldött, az érintett által aláírt levélben van lehetőség.

 

 1. b) Korlátozás

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

 1. c) Továbbítás

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha:

az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és

az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog a fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

9.3 A jogérvényesítés módja

Az érintett a fentiekben felsorolt adatkezelési jogokat az Adatkezelő e-mail címére, vagy székhely szerinti címére küldött, az érintett beazonosítható e-mail címéről küldött e-mailben, vagy postai úton az érintett által aláírt levélben gyakorolhatja. Az érintett joggyakorlásra vonatkozó nyilatkozata az adott adatkezelés egyértelmű megjelölése mellett érvényes.

 

9.4 Jogorvoslat

Amennyiben az érintett az Adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (felügyeleti hatóságnál) lehet élni:

Név:      Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

E-mail:  ugyfelszolgalat@naih.hu

Levelezési cím:  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon:               +36 (1) 391-1400

Honlap:                www.naih.hu

 

Fót, 2021.01.12.

 

1 sz. melléklet

1.sz. Adatkezelő:

Az adatfeldolgozó által az adatkezeléshez kapcsolódóan végzett tevékenység: tárhely szolgáltatás.

Cégnév: DotRoll Kft.

székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

Cégjegyzékszám: 01-09-882068

elérhetőség:  support@dotroll.com